Szukaj w mieście
Uczelnia Łazarskiego » Wydział Ekonomii i Zarządzania » Stosunki międzynarodowe » Licencjackie stacjonarne

02-662 Warszawa, Mazowieckie
ul. Świeradowska 43, Zobacz na mapie
Tel: (centrala): (22) 543-54-30
infolinia 801-333-339

Fax: (22) 543-54-07
WWW: http://www.lazarski.pl
Email: uczelnia@lazarski.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe - Licencjackie stacjonarne Stosunki międzynarodowe - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Stosunki międzynarodowe - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Stosunki międzynarodowe - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Finanse Przedsiębiorstw 

Specjalizacja gwarantuje zdobycie wiedzy z zakresu rachunkowości budżetowej i grup kapitałowych, analizy kosztów, analizy i interpretacji wyników finansowych przedsiębiorstwa, sporządzania biznesplanu, a także umiejętności efektywnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa przy jednoczesnej analizie otoczenia przedsiębiorstwa i zagrożeń z niego płynących.  Studia umożliwiają zdobycie wiedzy niezbędnej do pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych i oceniania efektywności ich wykorzystania.

Przedmioty w ramach specjalizacji

 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kredyty i zabezpieczenia bankowe
 • Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji
 • Prawo podatkowe
 • Prawo bankowe
 • Finansowanie MSP
 • Zastosowanie matematyki w finansach
 • Usługi ubezpieczeniowe dla firm
 • Fuzje i przejęcia

Bankowość i Ubezpieczenia 

Absolwent nabywa podstawową wiedzę z zakresu bankowości i innych instytucji finansowych, przygotowującą go do pracy w dziedzinach, w których obecnie szybko rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Specjalizacja pozwala zapoznać się z zasadami funkcjonowania banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych oraz umożliwia zrozumienie podstawowych operacji finansowych przeprowadzanych przez te instytucje. Dzięki przedmiotom wykładanym na specjalizacji Finanse i Bankowość na studiach magisterskich, absolwent będzie przygotowany do pracy w charakterze pracownika wykwalifikowanego w bankach komercyjnych i spółdzielczych, przedsiębiorstwach pośrednictwa kredytowego, przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych, towarzystwach emerytalnych i w wielu innych przedsiębiorstwach. Pozna np. podstawowe zasady dokonywania analizy sytuacji ekonomiczno – finansowej kredytobiorców
 i procedury kredytowe, zapozna się z problematyką ubezpieczeń i innych usług finansowych dla firm. Będzie umiał wykonać podstawowe obliczenia dotyczące kosztów
i zysków, co czyni go atrakcyjnym pracownikiem także dla dużych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.

Przedmioty w ramach specjalizacji 

 • Komputerowe rozwiązywanie zagadnień
 • Kredyty i zabezpieczenia bankowe
 • Międzynarodowe inwestycje finansowe
 • Prawo bankowe
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Marketing bankowy
 • Usługi ubezpieczeniowe dla firm
 • Prawo finansowe
 •  Operacje bankowe
 • zarządzanie ryzykiem

Doradztwo Finansowe 

Efektem dynamicznego rozwoju sektora finansowego jest pojawienie się szerokiej oferty produktów kredytowych i oszczędnościowych adresowanych do gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Różnorodność oferty instytucji finansowej powoduje, że w procesie wyboru niezbędny staje się udział wyspecjalizowanego pośrednika, jakim jest doradca finansowy. Osoba taka musi nie tylko orientować się w bieżącej ofercie dla swoich klientów, ale także rozumieć, o jakie instrumenty ekonomiczne oparte są poszczególne produkty i ocenić ich przydatność dla konkretnego podmiotu. Dobre przygotowanie do roli doradcy finansowego wymaga więc zdobycia wiedzy
z zakresu funkcjonowania krajowych i zagranicznych rynków finansowych oraz ich analizy. Studenci poznają wykorzystywane na tych rynkach instrumenty finansowe, uczą się oceniać różne rodzaje ryzyka finansowego i zarządzać nim tak, aby w przyszłości w sposób rzetelny i efektywny doradzać klientom najlepsze możliwe rozwiązania. Nabyte wiadomości z zakresu doradztwa finansowego i podatkowego, strategii inwestycyjnych, w tym nowoczesnych form finansowania, takich jak: leasing i factoring, venture capital, emisje publiczne i prywatne, w połączeniu z wiedzą z zakresu bezpieczeństwa biznesu oraz jego uwarunkowań prawnych, pozwolą absolwentom tej specjalności znaleźć zatrudnienie w instytucjach finansowych prowadzących działalność inwestycyjną i doradczą, tj. w bankach, firmach i przedsiębiorstwach współpracujących z bankami, funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, a także w dużych przedsiębiorstwach.

Przedmioty w ramach specjalizacji

 • Rynki finansowe
 • Giełda papierów wartościowych
 • Kredyty i zabezpieczenia bankowe
 • Usługi ubezpieczeniowe dla firm
 • Prawo podatkowe
 • Prawo bankowe
 • Prawo ubezpieczeń gospodarczych
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Inwestowanie na rynku finansowym
 • Międzynarodowe instytucje finansowe
 • Psychologia zachowań konsumenckich