Jesteś w: Home » Uczelnia Łazarskiego » Wydział Ekonomii i Zarządzania » Finanse i rachunkowość » Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Szukaj w mieście
Uczelnia Łazarskiego » Wydział Ekonomii i Zarządzania » Finanse i rachunkowość » Licencjackie niestacjonarne zaoczne

02-662 Warszawa, Mazowieckie
ul. Świeradowska 43, Zobacz na mapie
Tel: (centrala): (22) 543-54-30
infolinia 801-333-339

Fax: (22) 543-54-07
WWW: http://www.lazarski.pl
Email: uczelnia@lazarski.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Finanse i rachunkowość Finanse i rachunkowość - Licencjackie stacjonarne Finanse i rachunkowość - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Dynamiczny rozwój sektora finansowego generuje zapotrzebowanie rynku na specjalistów, których wiedza, dedykowana tej dziedzinie, znajdzie zastosowanie na wszystkich polach zajmujących się szeroko pojętym pieniądzem. Finanse przedsiębiorstwa, bankowość, ubezpieczenia, doradztwo finansowe – dzięki programowi edukacyjnemu absolwenci bez trudu znajdują zatrudnienie w bankach, przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych, firmach prywatnych i państwowych urzędach finansowych. Wykładowcy Uczelni Łazarskiego przekazują szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną, przygotowując studentów do wyzwań stawianych przez tą trudną, ale interesującą branżę. Na studiach z zakresu finansów poznajesz, jakże trudną, sztukę gromadzenia, zarządzania i wydawania środków finansowych. Uczymy jak korzystnie obracać pieniędzmi, jak je inwestować i jak upłynniać, aby przyniosły maksymalne korzyści.

Jakie umiejętności nabywasz na studiach?

 • prowadzenie rachunkowości w jednostkach gospodarczych i wielu innych podmiotach
 • praktyczna wiedzę na temat sporządzania sprawozdań finansowych
 • racjonalizacja decyzji finansowych i trafna predykcja w obszarze kondycji finansowej firmy
 • monitoring pozycji finansowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem szans i zagrożeń płynących z otoczenia
 • zasady funkcjonowania banków i instytucji finansowych
 • analiza zjawisk ekonomicznych w zakresie wyjaśniania ich przyczyn i przewidywania skutków

Kim możesz zostać po ukończeniu kierunku Finanse i rachunkowość?

 • specjalista w każdej komórce lub dziale związanym z finansami firmy
 • księgowym, czuwającym nad właściwą kwalifikacją wpływów i wydatków
 • menedżerem mającym wpływ na politykę finansową przedsiębiorstwa
 • analitykiem finansowym lub doradca inwestycyjnym, optymalizującym warunki lokowania wolnych środków finansowych

 


Specjalności


 
Studia licencjackie finanse przedsiębiorstw
bankowość i ubezpieczenia
doradztwo finansowe

Opisy Specjalności


Finanse Przedsiębiorstw 

Specjalizacja gwarantuje zdobycie wiedzy z zakresu rachunkowości budżetowej i grup kapitałowych, analizy kosztów, analizy i interpretacji wyników finansowych przedsiębiorstwa, sporządzania biznesplanu, a także umiejętności efektywnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa przy jednoczesnej analizie otoczenia przedsiębiorstwa i zagrożeń z niego płynących.  Studia umożliwiają zdobycie wiedzy niezbędnej do pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych i oceniania efektywności ich wykorzystania.

Przedmioty w ramach specjalizacji

 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kredyty i zabezpieczenia bankowe
 • Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji
 • Prawo podatkowe
 • Prawo bankowe
 • Finansowanie MSP
 • Zastosowanie matematyki w finansach
 • Usługi ubezpieczeniowe dla firm
 • Fuzje i przejęcia

Bankowość i Ubezpieczenia 

Absolwent nabywa podstawową wiedzę z zakresu bankowości i innych instytucji finansowych, przygotowującą go do pracy w dziedzinach, w których obecnie szybko rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Specjalizacja pozwala zapoznać się z zasadami funkcjonowania banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych oraz umożliwia zrozumienie podstawowych operacji finansowych przeprowadzanych przez te instytucje. Dzięki przedmiotom wykładanym na specjalizacji Finanse i Bankowość na studiach magisterskich, absolwent będzie przygotowany do pracy w charakterze pracownika wykwalifikowanego w bankach komercyjnych i spółdzielczych, przedsiębiorstwach pośrednictwa kredytowego, przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych, towarzystwach emerytalnych i w wielu innych przedsiębiorstwach. Pozna np. podstawowe zasady dokonywania analizy sytuacji ekonomiczno – finansowej kredytobiorców
 i procedury kredytowe, zapozna się z problematyką ubezpieczeń i innych usług finansowych dla firm. Będzie umiał wykonać podstawowe obliczenia dotyczące kosztów
i zysków, co czyni go atrakcyjnym pracownikiem także dla dużych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.

Przedmioty w ramach specjalizacji 

 • Komputerowe rozwiązywanie zagadnień
 • Kredyty i zabezpieczenia bankowe
 • Międzynarodowe inwestycje finansowe
 • Prawo bankowe
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Marketing bankowy
 • Usługi ubezpieczeniowe dla firm
 • Prawo finansowe
 •  Operacje bankowe
 • zarządzanie ryzykiem

Doradztwo Finansowe 

Efektem dynamicznego rozwoju sektora finansowego jest pojawienie się szerokiej oferty produktów kredytowych i oszczędnościowych adresowanych do gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Różnorodność oferty instytucji finansowej powoduje, że w procesie wyboru niezbędny staje się udział wyspecjalizowanego pośrednika, jakim jest doradca finansowy. Osoba taka musi nie tylko orientować się w bieżącej ofercie dla swoich klientów, ale także rozumieć, o jakie instrumenty ekonomiczne oparte są poszczególne produkty i ocenić ich przydatność dla konkretnego podmiotu. Dobre przygotowanie do roli doradcy finansowego wymaga więc zdobycia wiedzy
z zakresu funkcjonowania krajowych i zagranicznych rynków finansowych oraz ich analizy. Studenci poznają wykorzystywane na tych rynkach instrumenty finansowe, uczą się oceniać różne rodzaje ryzyka finansowego i zarządzać nim tak, aby w przyszłości w sposób rzetelny i efektywny doradzać klientom najlepsze możliwe rozwiązania. Nabyte wiadomości z zakresu doradztwa finansowego i podatkowego, strategii inwestycyjnych, w tym nowoczesnych form finansowania, takich jak: leasing i factoring, venture capital, emisje publiczne i prywatne, w połączeniu z wiedzą z zakresu bezpieczeństwa biznesu oraz jego uwarunkowań prawnych, pozwolą absolwentom tej specjalności znaleźć zatrudnienie w instytucjach finansowych prowadzących działalność inwestycyjną i doradczą, tj. w bankach, firmach i przedsiębiorstwach współpracujących z bankami, funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, a także w dużych przedsiębiorstwach.

Przedmioty w ramach specjalizacji

 • Rynki finansowe
 • Giełda papierów wartościowych
 • Kredyty i zabezpieczenia bankowe
 • Usługi ubezpieczeniowe dla firm
 • Prawo podatkowe
 • Prawo bankowe
 • Prawo ubezpieczeń gospodarczych
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Inwestowanie na rynku finansowym
 • Międzynarodowe instytucje finansowe
 • Psychologia zachowań konsumenckich

Program Studiów


Semestr I

 • Propedeutyka prawa
 • Mikroekonomia
 • Matematyka
 • Technologie informacyjne + kurs e-learningowy
 • Podstawy finansów
 • Podstawy zarządzania
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Semestr II

 • Makroekonomia
 • Etyka i ochrona własności intelektualnej
 • Analiza ekonomiczna
 • Podstawy rachunkowości
 • Ekonomia integracji europejskiej
 • Przedmioty do wyboru (2 z 3: Socjologia, Filozofia, Psychologia)
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Semestr III

 

 • Statystyka
 • Rachunkowość finansowa i finanse przeds-w
 • Analiza finansowa
 • Bankowość
 • Przedmioty do wyboru
 • Przedmioty do wyboru
 • Język obcy

Semestr IV

 • Ekonometria
 • Finanse publiczne
 • Rynki finansowe
 • Ubezpieczenie
 • Matematyka finansowa
 • Przedmioty do wyboru
 • Przedmioty do wyboru
 • Język obcy

Semestr V

 • Przedmiot specjalności
 • Przedmiot specjalności
 • Przedmiot specjalności
 • Przedmiot do wyboru
 • Przedmiot do wyboru
 • Przedmiot do wyboru
 • Proseminarium - metodologia badań naukowych
 • Język obcy

Semestr VI

 • Przedmiot specjalności
 • Przedmiot specjalności
 • Przedmiot specjalności
 • Przedmiot do wyboru
 • Praktyki studenckie
 • Seminarium dyplomowe
 • Język obcy