Jesteś w: Home » Uczelnia Łazarskiego » Wydział Ekonomii i Zarządzania » Ekonomia » Licencjackie stacjonarne
Szukaj w mieście
Uczelnia Łazarskiego » Wydział Ekonomii i Zarządzania » Ekonomia » Licencjackie stacjonarne

02-662 Warszawa, Mazowieckie
ul. Świeradowska 43, Zobacz na mapie
Tel: (centrala): (22) 543-54-30
infolinia 801-333-339

Fax: (22) 543-54-07
WWW: http://www.lazarski.pl
Email: uczelnia@lazarski.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Ekonomia Ekonomia - Licencjackie stacjonarne Ekonomia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Ekonomia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Ekonomia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Handel Międzynarodowy

Polska musi dołączyć do grupy największych eksporterów współczesnego świata, tzn. do Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Japonii, Wielkiej Brytanii i Francji. Aktualnie udział Polski w handlu międzynarodowym wynosi niecały 1%. Zadania są więc ogromne i stąd płynie pilna potrzeba kształcenia kadr dla eksportu i importu. Absolwenci studiów ekonomicznych zasilą firmy mające rozległe kontakty ze światem zewnętrznym, importujących i eksportujących, a nierzadko będących własnością inwestorów zagranicznych. W ofercie tej specjalności znajdują się zatem przedmioty z zakresu: teorii handlu międzynarodowego, międzynarodowych stosunków gospodarczych, finansów międzynarodowych, ryzyka w obrotach międzynarodowych i inne, bardziej wyspecjalizowane przedmioty, takie jak logistyka czy systemy komunikacji w skali międzynarodowej. Ich atrakcyjność podnosi fakt, iż są wykładane przez najlepszych specjalistów zarówno polskich, jak i międzynarodowych.

Przedmioty w ramach specjalizacji

 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze
 • Międzynarodowa strategia konkurencji
 • Ubezpieczenia w handlu zagranicznym
 • Prawo handlowe
 • Prawo międzynarodowe prywatne
 • Marketing międzynarodowy
 • Logistyka międzynarodowa
 • Negocjacje w biznesie międzynarodowym

Przedsiębiorczość

Zapotrzebowanie na wiedzę ekonomisty, szczególnie tę analityczną w zakresie podstawowych dziedzin funkcjonowania każdej firmy (kosztów, płac, zaopatrzenia materiałowego, podstaw finansowania działalności itd.), jest szczególnie wysokie w przypadku osób zakładających lub prowadzących własną firmę.

Oprócz „warsztatowej” wiedzy ekonomisty, studenci, którzy myślą o założeniu własnej firmy, znajdą w programie wiele przedmiotów specjalistycznych dotyczących przedsiębiorczości. Ułatwią one znalezienie się w roli przedsiębiorcy, nakreślenie strategii rozwoju firmy, pomogą w wyborze zachowań firmy na konkurencyjnym rynku czy w formułowaniu szczegółowych biznesplanów konkretnych przedsięwzięć. Umiędzynarodowienie szkoły, przejawiające się w przenikaniu amerykańskich metod analizy i oceny sytuacji oraz narzędzi realizacji skutecznych strategii, wyposaży naszych absolwentów w umiejętności efektywnego kierowania własnym biznesem, w tym także na rynkach międzynarodowych.

Przedmioty w ramach specjalizacji

 • Biznesplan
 • Rachunkowość finansowa
 • Analiza ekonomiczno- finansowa
 • Prawo handlowe
 • Prawo podatkowe
 • Finansowanie przedsiębiorczości
 • Jak uruchomić własną działalność
 • Stres w biznesie
 • Psychologia ekonomiczna

Analiza ekonomiczna

Wraz z szybkim rozwojem gospodarki polskiej i coraz większym jej umiędzynarodowieniem rośnie zapotrzebowanie na dobrych ekonomistów z wysokimi kwalifikacjami. Dobrych, to znaczy nie tylko nauczonych solidnie „warsztatu” ekonomisty, ale też przygotowanych do samodzielnego analizowania i diagnozowania zjawisk gospodarczych. Bogaty i zróżnicowany program nauczania ekonomii pozwala pozytywnie sprawdzić się w późniejszych awansach na stanowiska kierownicze.

Popyt na umiejętność analizy ekonomicznej nie ogranicza się tylko do firm. Dotyczy zarówno instytucji prywatnych (np. zrzeszenia przedsiębiorców, ośrodki badawcze), jak i publicznych (administracja rządowa i samorządowa). W warunkach wysoko konkurencyjnego otoczenia wszystkie organizacje muszą dysponować kadrą posługującą się nowoczesnym warsztatem analitycznym i szerokim instrumentarium pozwalającym na stawianie właściwych diagnoz biznesowych i wybór optymalnych rozwiązań.

Przedmioty w ramach specjalizacji

 • Analiza demograficzna
 • Analiza koniunktury rynku
 • Analiza ekonomiczno- finansowa
 • Prawo podatkowe
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Analiza strategiczna sektorów
 • Metody analizy rynków finansowych
 • Metody planowania gospodarczego
 • Controlling

Ekonomika sektora energetycznego

Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy na temat finansowania przemysłu energetycznego, prawa energetycznego, funkcjonowania rynków energii, racjonalnego przetwarzania i użytkowania energii oraz zasad efektywnej eksploatacji urządzeń energetycznych. Absolwent tej specjalności posiada kwalifikacje w analizowaniu efektywności ekonomicznej przedsięwzięć energetycznych, w tym projektów z obszaru odnawialnych źródeł energii. Specjalność daje możliwość pracy przy zarządzaniu przedsiębiorstwami energetycznymi oraz w firmach, opracowujących lokalną strategię energetyczną.